Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden beseennow

Artikel 1: toepassing

BeSeenNow is de onderneming BV Fresh ‘N Go met ondernemingsnummer BE 0784.379.018, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Paardenmarkt 47. Deze algemene voorwaarden gelden voor elke opdracht die BeSeenNow uitvoert.
Door bevestiging van de offerte, mondeling of schriftelijk, verklaart de Opdrachtgever expliciet dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en de privacy policy en deze aanvaardt. De privacy policy is terug te vinden op https://beseennow/privacypolicy.

Artikel 2: offertes

Een offerte van  BeSeenNow geldt 14 kalenderdagen. Ze telt alleen in haar totaliteit, en biedt geen garantie voor prijzen in de toekomst. Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden gerekend in euro.

Artikel 3: extra werk

BeSeenNow voert geen extra werk uit zonder dat vooraf te melden aan de Opdrachtgever. 

Tijdens de uitvoering van de opdracht kan de Opdrachtgever aanpassingen, toevoegingen of correcties aan de opdracht voorstellen. Eventuele aanpassingen, toevoegingen of correcties op vraag van de Opdrachtgever kunnen aanleiding geven tot een prijsaanpassing.

Indien extra werk wordt opgelegd door de Opdrachtgever aan BeSeenNow en bij deze geen offerte werd opgesteld maar wel een schriftelijke overeenkomst tot stand gekomen werd, wordt er een marktconform uurtarief (met een minimum van €55/uur) aangerekend voor de opdracht in kwestie. 

Artikel 4: facturatie

BeSeenNow factureert de Opdrachtgever na oplevering van de opdracht, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de elektronische facturatie van BeSeenNow, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever ontvangt de factuur via het opgegeven e-mailadres of het e-mailadres waarmee hij de offerte goedkeurde.

Voor een opdracht die langer dan 30 kalenderdagen duurt, factureert BeSeenNow de geleverde prestaties maandelijks op basis van een gedetailleerde activiteitenrapportering.

Artikel 5: termijn en opzegging

De offerte kan een uitvoeringstermijn voorzien voor de opdracht. De door BeSeenNow voorziene uitvoeringstermijn heeft een louter indicatief karakter, tenzij anders overeengekomen. Zij zal deze termijnen naar best vermogen in acht nemen.

Indien de Opdrachtgever de overeenkomst voortijdig wil opzeggen, vooraleer de toegewezen opdracht is beëindigd of vooraleer de overeengekomen termijn is verstreken, dan brengt hij daar BeSeenNow 1 maand op voorhand schriftelijk van op de hoogte. De opzegtermijn van 1 maand begint te lopen de dag na opzegging. Alle geleverde prestaties en gedane kosten zijn in ieder geval verschuldigd en zullen worden gefactureerd bij het einde. In geval van voortijdige opzegging, is de Opdrachtgever tevens een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 30% van de restwaarde van de opdracht die niet werd gepresteerd wegens de voortijdige opzegging.

Overeenkomsten die een maandelijkse betaling inhouden en jaarlijks automatisch vernieuwd worden dienen 6 maand voor de vernieuwing van de nieuwe termijn van 12 maand opgezegd te worden via een aangetekend schrijven aan BeSeenNow. Na opzegging dient de Opdrachtgever de huidige volledige termijn nog uit te lopen. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst niet binnen de 6 maand, voor de vernieuwing van de nieuwe termijn van 12 maanden, schriftelijk heeft opgezegd, is de Opdrachtgever een verbrekingsvergoeding van 100% van de volledige huidige termijn alsook de daaropvolgende volledige termijn van 12 maanden verschuldigd aan BeSeenNow.

Artikel 6: verzet

Gaat een opdrachtgever niet akkoord met een factuur, dan tekent hij binnen de 8 kalenderdagen verzet aan via een aangetekende brief. Anders beschouwt BeSeenNow de factuur als aanvaard.

Artikel 7: betalingstermijn

De betalingstermijn van elke factuur is 14 kalenderdagen na de factuurdatum.

Alle facturen moeten op de vervaldag en zonder korting betaald zijn.

Bij gebrek aan een correcte betaling op de vervaldag, is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan BeSeenNow een schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 75 € per factuur. Daarnaast geldt een verwijlinterest van 1% per begonnen maand na de vervaldag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten zijn ten laste van de Opdrachtgever.

Vervallen facturen geven BeSeenNow het recht om lopende opdrachten op te schorten, tot de volledige betaling werd uitgevoerd, zonder dat de Opdrachtgever hier enig verhaal tegen heeft, noch enige schade kan claimen.

 

Artikel 8: aansprakelijkheid

Alle diensten van BeSeenNow worden in eer en geweten en te goeder trouw verstrekt. De verbintenis van BeSeenNOw is een middelenverbintenis.

BeSeenNow is niet aansprakelijk voor onjuistheden in  briefingdocumenten, fout cijfermateriaal, onjuiste of onvolledige informatie ontvangen van de Opdrachtgever.

BeSeenNow is niet aansprakelijk, tenzij in geval van bedrog, grove fout of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van BeSeenNow zal in ieder geval beperkt zijn tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade. In geen geval kan BeSeenNow  aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade (verlies van zakelijke opportuniteiten, winstderving, commerciële verliezen, teleurgestelde verwachtingen, gemiste subsidies, verlies van gegevens of het bekend raken van vertrouwelijke gegevens,…).

Artikel 9 : vertrouwelijkheid

Zowel de Opdrachtgever als BeSeenNow gaan vertrouwelijk om met alle informatie die zij in het kader van een opdracht ontvangen.De bedrijfsgeheimen of enige confidentiële informatie mogen niet worden prijsgegeven aan derden of gebruikt worden voor andere doeleinden dan de uitvoering van de opdracht, ook niet na beëindiging van de overeenkomst. De Opdrachtgever mag onder meer de werkwijze en documenten van BeSeenNow niet met derden delen zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring . 

Artikel 10 : intellectuele eigendomsrechten

Zowel de Opdrachtgever als BeSeenNow dienen alle intellectuele eigendomsrechten van de andere partij of van een derde partij te eerbiedigen. Niets in deze overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene partij aan de andere partij.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, blijft BeSeenNow de titularis van de intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen – maar niet beperkt tot – de auteursrechten, de rechten op tekeningen & modellen) op alle in uitvoering van de opdracht gecreëerde en/of meegedeelde schetsen, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de opdracht werd gecreëerd of meegedeeld, inclusief het afgeleverd resultaat en ongeacht de voorlopige of definitieve aard daarvan. BeSeenNow heeft het recht om deze schetsen, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten, of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de opdracht werd gecreëerd of meegedeeld ook te gebruiken voor de uitvoering van opdrachten voor derden.

Artikel 11 : Verzuim

In geval van staking van betaling, faillissement, betalingsachterstand of elk ander feit waardoor BeSeenNow het vertrouwen of kredietwaardigheid van haar Opdrachtgever verliest, heeft  BeSeenNow het recht de samenwerking te beëindigen per aangetekende brief met onmiddellijk gevolg, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

Artikel 12 : betwisting

De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en BeSeenNow, en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, vallen onder het Belgische recht. Enkel de rechtbanken en hoven van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd.